Urban Design and Conservation / Projects

ה”שימור האורבני” מתייחס להכנת תכניות מתאר לשימור, למבנים, מתחמים וערים שלמות.
מטרת תכנית המתאר לשימור היא להבטיח שימור נאות ובר-קיימא של המורשת הבנויה במתחם או בעיר, זאת תוך שילוב והתאמה בין ערכי השימור ומטרות הפיתוח העירוני.
תכנית המתאר לשימור מהווה מסד סטטוטורי לפיתוח האתרים לשימור שיאושרו במתחם או בעיר כולה.
התכנית הינה לרוב ברמה מפורטת וכוללת הנחיות שימור ובניה לגבי כל מבנה וכל מתחם שייקבע לשימור וכן תמריצי שימור.

פרויקטים לדוגמא: